Na terenie Centrum Kultury zachowujemy reżim sanitarny, a każdego uczestnika zajęć/rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego na zajęcia prosimy o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w MGCK w związku z zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz o złożenie formularza, będącego załącznikiem do Procedur.