Zasady postępowania dziennikarzy i redaktorów Głosu Słomnik:

Obowiązkiem redaktorów i dziennikarzy jest poszukiwanie prawdy poprzez wyczerpujące i rzetelne relacjonowanie faktów oraz bezstronne prezentowanie opinii, analiz i komentarzy. Ich zadaniem jest pomaganie odbiorcom w zrozumieniu otaczającego ich świata. Redaktorzy i dziennikarze nie powinni kierować się interesem osobistym, ulegać naciskom władz samorządowych i politycznych. Uczciwość zawodowa stanowi podstawę wiarygodności dziennikarskiej. Redaktorzy i dziennikarze są zobowiązani pełnić swoje obowiązki zgodnie z zasadami niniejszego dokumentu. Redaktor naczelny ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość publikacji i stoi na straży przestrzegania zasad sformułowanych w tym dokumencie. Dziennikarz nie powinien otrzymywać poleceń podejmowania jakichkolwiek działań sprzecznych z niniejszymi zasadami oraz obowiązującym obowiązkiem prawnym. Jeżeli dziennikarz nie zgadza się z decyzją redaktora naczelnego może odwołać się do dyrekcji Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach.

 

1. Obiektywizm – rzetelność – staranność

1.1.Dziennikarz powinien być obiektywny i dokładny – przygotowane przez niego materiały powinny uwzględniać racje wszystkich stron, bez tendencyjnych pominięć.

1.2.Materiał dziennikarski nie może wprowadzać odbiorcy w błąd ani go oszukiwać, także co do sposobu i okoliczności powstania danego materiału.

1.3. Informacje powinny być przed ich publikacją sprawdzone przez dziennikarza, jednakże w razie późniejszego ujawnienia błędów, obowiązkiem redakcji jest je niezwłocznie sprostować.

1.4.Dziennikarz powinien unikać w swych materiałach naruszania dobrych obyczajów oraz drastyczności w języku i opisach, naruszającej godność opisywanych osób.

2. Zasady publikacji

2.1.Nie można naruszać prywatności opisywanych osób, chyba że usprawiedliwia to uzasadniony interes społeczny.

2.2.W przypadku żądania przez czytelnika zamieszczenia sprostowania lub groźby wniesienia pozwu sadowego, dziennikarz powinien natychmiast poinformować o tym redaktora naczelnego i dyrektora Miejsko – Gminnego Centrum Kultury.

2.3.Każda osoba składająca pismo zawierające interwencję o treści wskazującej, że jest to skarga, a nie sprostowanie, odpowiedź lub polemika, powinna otrzymać pisemną odpowiedź na swoje wystąpienie, jeżeli takiej skargi nie publikuje się wraz z odpowiedzią.

2.4.Dziennikarz nie może w swoich artykułach wspierać prywatnych interesów osób z nim spokrewnionych.

2.5.Dziennikarze nie mogą przygotowywać materiałów reklamowych lub public relations, za wyjątkiem redakcyjnych autopromocji (Głosu Słomnik lub Miejsko – Gminnego Centrum Kultury).

2.6.Materiał reklamowy może zostać umieszczony w Głosie Słomnik jedynie po wcześniejszym podpisaniu umowy z klientem.

2.7.Materiały reklamowe zamieszczane w Głosie Słomnik muszą mieć taką formę, aby czytelnik wiedział, że jest to reklama.

2.8.Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów zewnętrznych. Nieprzekraczalnym terminem dostarczenia materiałów zewnętrznych do druku jest 25. dzień każdego miesiąca.

3. Metody pracy dziennikarza

3.1. Wobec swoich rozmówców i informatorów dziennikarz ma obowiązek ujawnienia faktu, że jest dziennikarzem.

3.2. Dziennikarz nie powinien stosować niejawnych metod zbierania informacji, ukrytych kamer ani posługiwać się fałszywą tożsamością.

3.3.Dziennikarze i pracownicy redakcji nie mogą pozyskiwać informacji odpłatnie lub w zamian za inne korzyści materialne i niematerialne.

3.4.Plagiat dyskwalifikuje dziennikarza moralnie i zawodowo. Niedopuszczalne jest także wykorzystywanie przez redakcję materiałów dziennikarskich opublikowanych w innych mediach bez zgody wydawców, którzy posiadają prawa autorskie do tych materiałów. Wykorzystując cudze utwory należy zawsze podawać źródło.

4. Konflikty interesów i niezależność dziennikarska

4.1.Niedopuszczalne jest podejmowanie przez dziennikarza dodatkowej pracy w konkurencyjnych mediach, przyjęcie publicznego stanowiska lub angażowanie się w działalność polityczną.

4.2.Dziennikarz nie powinien nawiązywać kontaktów handlowych ani gospodarczych, przyjmować świadczeń majątkowych i zaciągać pożyczek od informatorów lub osób, których dotyczy przygotowywany przez niego materiał prasowy. Jeśli takie kontakty lub zobowiązania miały miejsce w przeszłości, dziennikarz powinien poinformować o tym redaktora naczelnego przed rozpoczęciem przygotowania materiału.

4.3.Dziennikarz nie może mieć żadnych zobowiązań wobec swych informatorów, jakichkolwiek grup interesu, reklamodawców ani partnerów handlowych Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Głosu Słomnik.

4.4.Dziennikarz nie może przyjmować prezentów, uzyskiwać przywilejów ani korzyści majątkowych lub osobistych w związku z wykonywaniem czynności zawodowych bądź w ich trakcie od osób innych niż pracodawca. Wyjątkiem mogą być symboliczne upominki, rozdawane wielu osobom w celach reklamowych, oznaczone nazwą lub logo oferującego.

5. Relacje ze źródłami informacji

5.1.Dziennikarz jest zobowiązany chronić tajemnicę źródła informacji, jeżeli dany informator zastrzegł sobie poufność, i nie może nigdy ujawnić jego tożsamości – ani bezpośrednio, ani pośrednio. Tożsamość informatora może zostać ujawniona wyłącznie redaktorowi naczelnemu.

5.2.Dziennikarz nie może rozpowszechniać informacji pochodzącej od informatora, który ma być chroniony (nieujawniony), jeżeli nie posiada zweryfikowanych danych osobowych takiego informatora. Jeżeli dziennikarz nie posiada zweryfikowanych danych osobowych informatora, musi on ujawnić fakt, że informacja pochodzi od anonimowej osoby.

5.3. Informacje uzyskane z anonimowych źródeł mogą być wykorzystywane wyłącznie w przypadku, gdy jednocześnie: ujawnienie informacji służy interesowi społecznemu; nie ma innych źródeł, z których można by uzyskać takie informacje; redakcja uprawdopodobniła rzetelność informacji przekazanej jej przez anonimowego informatora.

5.4.Dziennikarz ma obowiązek poinformować rozmówcę o tym, że zbiera informacje z zamiarem podania źródła bądź przeprowadza wywiad lub rozmowę w celu publikacji, przed przystąpieniem do powyższych czynności. Dziennikarz powinien również uzyskać zgodę rozmówcy na publikację i przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację wizerunku.

5.5.Dziennikarz nie może ukrywać przed redaktorem naczelnym informacji uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, chyba że są to informacje niejawne lub chronione na podstawie odrębnych przepisów.

5.6.Sprostowania i odpowiedzi spełniające wymagania ustawy o prawie prasowym winny być publikowane terminowo, a w przypadku wad uniemożliwiających publikację, należy pouczyć autora o takich wadach i, w miarę możliwości, uzgodnić z autorem korektę treści bez zbędnej zwłoki.

5.7.Redaktor naczelny i dziennikarze Głosu Słomnik odpowiadają za właściwe warunki i organizację ochrony informacji niejawnych, danych osobowych lub innych informacji chronionych ustawowo. Materiały takie nie mogą być ujawniane żadnym nieuprawnionym osobom.