Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach zostało beneficjentem konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Do Narodowego Centrum Kultury wpłynęło w sumie 1221 wniosków, 1019 przeszło pozytywną ocenę formalną i spośród nich wyłoniono 200 grantobiorców - wśród których znalazło się Centrum Kultury w Słomnikach. W wyniku przeprowadzonego konkursu MGCK otrzyma dotację w wysokości 77 200 zł, którą przeznaczy na doposażenie instytucji w niezbędny sprzęt komputerowy, nagłośnieniowy i elektroniczny, poprawienie dostępności strony internetowej oraz szkolenia pracowników, poszerzające kompetencje i umiejętności związane z animacją kulturalną i organizacją wydarzeń kulturalnych w przestrzeni online. Projekt „MGCK bliżej – kultura bez dystansu” Centrum Kultury realizować będzie do końca czerwca 2022 roku.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.