KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SŁOMNIKACH

Kodeks etyczny pracowników Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, zwany dalej Kodeksem. to zbiór nakazów i zakazów, których przestrzegamy w naszej pracy, nie tylko dlatego, że stanowią oficjalny dokument naszej instytucji, ale przede wszystkim dlatego, że jesteśmy przekonani, iż według sformułowanych w nim norm należy zawsze postępować.

Są w nim zawarte wartości i zasady, którymi kierujemy się zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim w relacjach z przełożonymi, współpracownikami oraz uczestnikami życia kulturalnego.

Wprowadzeniem Kodeksu pragniemy wesprzeć nasze starania o uzyskanie wysokiego poziomu jakości naszej pracy, zdobyć zaufanie dla działalności MGCK jako instytucji tworzącej i upowszechniającej kulturę oraz zbudować wizerunek MGCK jako dobrej marki w dziedzinie kultury.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Pracownik MGCK traktuje swoją pracę jako misję; celem podejmowanych przez niego działań jest animacja życia kulturalnego gminy, edukacja kulturalna oraz zwiększanie uczestnictwa w kulturze, zarówno mieszkańców gminy jak i przyjezdnych gości. Główną motywacją pracownika MGCK jest pasja twórcza i chęć wzbogacenia dorobku kulturalnego, ponieważ rozwój kultury zaspokaja ludzkie potrzeby, prowadzi do postępu cywilizacyjnego, integruje społeczność i ulepsza ludzkie obyczaje. Pracownik MGCK nie uzależnia jakości swej pracy od wynagrodzenia, ale ma prawo domagać się godziwego wynagrodzenia za swą pracę.
 2. Pracownik dba zarówno o wizerunek swój, jak i całej instytucji. Pracownika Centrum Kultury obowiązują przede wszystkim normy prawdomówności i bezinteresowności. Zasady etyki i dobrych obyczajów obowiązują pracownika MGCK we wszystkich jego zachowaniach, a nie tylko w ramach działalności profesjonalnej. Obowiązują go zasady etyki ogólnoludzkiej, tak jak każdego człowieka, ale odpowiedzialność jego jest większa ze względu na wyższy stopień świadomości, a także dlatego, że pracownikom MGCK przypisuje się wysoką rangę w społecznej hierarchii i postrzega ich jako autorytety w lokalnym środowisku.  
 3. Kodeks wspiera działania pracowników MGCK oparte zasadach praworządności, Pracownik MGCK działa na podstawie przepisów prawa i w granicach prawem określonych. Przestrzega przyjętych w skali międzynarodowej i skonkretyzowanych w prawie państwowym przepisów prawa, w tym zwłaszcza prawa autorskiego. Pracownik MGCK powinien bronić wolności kultury, tj. wolności wyboru działań twórczych i rozwiązań artystycznych, a przede wszystkim wolności myśli i wolności głoszonego słowa. Pracownik MGCK godzi się na ograniczenie wolności słowa i wyboru tematyki, jeśli ograniczenia te są niezbędne w świetle nadrzędnych racji, np. naruszają godność i prawa człowieka, nawołują do nienawiści i nietolerancji, naruszają normy prawne i normy współżycia społecznego. Od pracownika MGCK nikt nie ma prawa wymagać lojalności wobec władz politycznych lub innych instytucji działających poza obszarem kultury, a wszelkie naciski w tym względzie powinny się spotkać ze spokojną lecz stanowczą odmową.  

WARTOŚCI I ZASADY SZCZEGÓŁOWE      

 1. UPRZEJMOŚĆ I KULTURA – Pracownika MGCK cechuje wysoka kultura osobista, kultura słowa, estetyczny wygląd, otwartość na drugiego człowieka, a także umiejętność nawiązywania kontaktu i dialogu w sposób niebudzący niezadowolenia i agresji zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka. Pracownik MGCK okazuje każdemu uczestnikowi życia kulturalnego życzliwość i pomoc. Słowem i przykładem przekazuje wiedzę, umiejętności i zasady dobrych obyczajów. Reaguje, jeśli w miejscu odbywania się wydarzeń kulturalnych normy te są naruszane.
 2. OBIEKTYWIZM – Pracownik MGCK podejmuje decyzje w sposób bezstronny i zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa. W swoich działaniach pracownik Centrum Kultury nie dyskryminuje osób ze względu na ich przekonania polityczne czy religijne, nie traktuje nikogo gorzej lub lepiej ze względu na wiek, stan zdrowia, miejsce zamieszkania, pozycję społeczną, status majątkowy Traktuje każdego klienta z życzliwością i należną powagą. Uznaje i popiera samodzielność myślenia, krytycyzm i szanuje prawo każdego do swobodnego wyrażania opinii także w kwestiach kultury. Stosuje jednakowe kryteria oceny wobec wszystkich uczestników życia kulturalnego i nie wypowiada o nich negatywnych opinii poza sferą służbową. Za swoją działalność pracownik nie przyjmuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia ani innych korzyści.
 3. KOMPETENCJA – Pracownik MGCK dba o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy. W kontakcie z uczestnikami życia kulturalnego udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla odbiorcy, służy swoją pomocą i wiedzą w sprawach wynikających z zakresu  obowiązków, stanowiąc w ten sposób wizytówkę instytucji kultury. Pracownik załatwia sprawy służbowe bezzwłocznie, dochowując ustawowych terminów. Nie działa pochopnie ale zgodnie z planem. nie podejmuje żadnych działań na ostatnią chwilę i dba o wysoką jakość każdego przedsięwzięcia. Rezygnuje z przedsięwzięć, które ze względu na bylejakość naraziłyby na szwank dobre imię MGCK.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Pracownik MGCK  bierze odpowiedzialność za swoje słowa, decyzje i działania, poddaje się wszelkim formom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami wewnętrznymi MGCK. Pracuje mając na względzie rozwój kultury oraz dobro jej uczestników i twórców. Powstrzymuje się od samochwalczej reklamy. Wykorzystuje prasę, radio i telewizję w celu upowszechnienia osiągnięć MGCK, w tym także osiągnięć własnych, ale nie w celu popularyzowania własnej osoby.
 5. UCZCIWOŚĆ – Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje, w których jego interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje żadnych działań, zarówno w MGCK jak i poza nim, które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej, bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie. Pracownik nie może usprawiedliwiać posłuszeństwem ani lojalnością swego zachowania sprzecznego z zasadami dobrych obyczajów lub sprzecznych z prawem.
 6. JAWNOŚĆ – Pracownicy podejmują swoje działania w sposób jawny, są gotowi uzasadnić swoje decyzje i działania. Poufność obowiązuje w zakresie określonym w przepisach prawa.
 7. WSPÓŁDZIAŁANIE – Pracownika MGCK cechuje umiejętność pracy zespołowej, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i w realizacji przedsięwzięć. Pracownik chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz wykazuje lojalność wobec nich. Pracownik MGCK jest spolegliwy, to znaczy, że można na nim zawsze polegać, nie zawiedzie on zaufania zarówno współpracownika, przełożonego, jak i osób z zewnątrz. Sprawy sporne dotyczące pracownika MGCK rozstrzyga się bez udziału osób trzecich. Pracownik MGCK angażuje i grupuje wokół siebie uczestników i twórców kultury jedynie na podstawie bezstronnej oceny ich kwalifikacji intelektualnych, etycznych i charakterologicznych. Powinien ujawniać i zwalczać wszelkie przejawy protekcjonizmu, korupcji i dyskryminacji. Obowiązkiem pracownika jest wyszukiwanie i otaczanie szczególną opieką podopiecznych wybitnie uzdolnionych i zachęcanie ich do twórczego uczestnictwa w kulturze. Pracownik MGCK powinien słowem i przykładem przekazywać swym uczniom wiedzę, umiejętności i zasady dobrych obyczajów. Powinien poczuwać się do odpowiedzialności za rozwój artystyczny swych uczniów i współpracowników. Pracownik MGCK traktuje swych współpracowników sprawiedliwie. Ne przerzuca na współpracowników wykonywania zadań, które zgodnie z zakresem obowiązków powinien wykonać sam. Unika autokratycznych form kierowania pracą zespołu. W istotnych kwestiach artystycznych i organizacyjnych zasięga opinii zespołu. Informuje każdego współpracownika o ogólnych celach swego projektu i o wyznaczonej mu w nim roli. Dba o wewnętrzną wymianę informacji na każdym etapie pracy. Pielęgnuje osobiste więzi w zespole i tworzy w nim atmosferę życzliwego koleżeństwa. Pracownik MGCK powinien cieszyć się z sukcesów swoich uczniów oraz współpracowników, gdyż są one także jego sukcesami oraz sukcesami MGCK.
 8. SUMIENNOŚĆ – Pracownik MGCK starannie i rzetelnie wykonuje obowiązki służbowe, wykazuje zaangażowanie w sprawy upowszechniania kultury, dąży do osiągnięcia najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przestrzeganie postanowień Kodeksu stanowi podstawowy obowiązek pracownika MGCK
 2. Niniejszy Kodeks, opracowany przez dyrekcję MGCK, został poddany konsultacjom i przyjęty do stosowania w dniu 20 marca 2012 roku.
 3. Pracownicy nowo zatrudniani są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Kodeksu oraz do jego przestrzegania.
 4. Kodeks, w dniu jego podpisania przez wszystkich pracowników MGCK, zostanie podany do publicznej wiadomości w celu poinformowania mieszkańców gminy o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mogą oczekiwać od pracowników MGCK. Treść Kodeksu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.mgckslomniki.pl
 5. Zmiana postanowień Kodeksu jest możliwa na wniosek grupy co najmniej 3 pracowników MGCK. Decyzja o zmianie zapada w drodze głosowania większością zwykłą w obecności co najmniej 2/3 stanu zatrudnionych pracowników.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Kodeksu pracodawca podejmuje odpowiednie działania, wynikające z przepisów prawa pracy.